Login
Syarat Jualan
Terjemahkan

traquelogo

traquelogo

Syarat Jualan

Tafsiran

Untuk tujuan Terma dan Syarat Penjualan dan Pembekalan ini ("Syarat"):

" Pembeli " bermaksud orang, firma atau syarikat yang membuat pesanan untuk membeli Produk dan / atau Perkhidmatan seperti yang dikenal pasti dalam pesanan atau Cadangan sedemikian rupa.

" Syarat " bermaksud terma dan syarat penjualan dan pembekalan ini dari semasa ke semasa diubah oleh Pembekal.

" Kontrak " bermaksud perjanjian antara Pembekal dan Pembeli yang timbul sebagai hasil dari pembeli yang mengemukakan pesanan untuk Produk dan Pembekal penerimaan bertulis Pembekal dan / atau, dalam hal Perkhidmatan, perjanjian antara pihak-pihak tersebut untuk penyediaan Perkhidmatan oleh Pembekal, seperti yang dibentuk oleh Proposal. Kontrak tersebut akan dianggap menggabungkan dan dikawal oleh Syarat-syarat ini.

" Produk " bermaksud barang yang dibekalkan sebagaimana yang dipersetujui untuk dibekalkan oleh Pembekal kepada Pembeli di bawah mana-mana Kontrak termasuk, jika ada, sebarang Perisian.

" Proposal " bermaksud dokumen proposal yang ditandatangani oleh Pembekal dan Pembeli yang ditandatangani oleh pembekal dan atau dicerminkan dalam Perintah Pembelian Pembeli yang menggambarkan Perkhidmatan yang akan diberikan kepada atau untuk Pembeli, tertakluk kepada Syarat-syarat ini.

" Perkhidmatan " bermaksud apa-apa perkhidmatan yang telah dipersetujui oleh Pembekal untuk memberikan atau untuk Pembeli di bawah Kontrak apa pun, seperti yang dijelaskan lebih lengkap dalam Cadangan yang berkaitan.

" Pembekal " bermaksud TRAQuE Pte. Ltd. atau mana-mana gabungannya seperti yang disebutkan dalam sebut harga atau Proposal.

Asas Jualan

Syarat-syarat ini harus diutamakan daripada apa-apa terma dan syarat yang terdapat dalam pesanan pembeli atau dalam setiap dokumen yang digabungkan dengan rujukan dalam pesanan pembeli.

Tiada terma atau syarat pesanan Pembeli tambahan atau berbeza dari Syarat ini tidak akan menjadi sebahagian daripada Kontrak melainkan jika dipersetujui secara bertulis oleh Pembekal.

Pengekalan oleh Pembeli sebarang Produk yang dihantar oleh Pembekal, penerimaan oleh Pembeli sebarang Perkhidmatan yang dilakukan oleh Pembekal atau pembayaran oleh Pembeli sebarang invois yang diberikan di bawah ini, akan dianggap sebagai penerimaan Syarat-syarat ini.

Kegagalan Pembekal untuk membantah sebarang peruntukan yang terkandung dalam komunikasi dari Pembeli tidak boleh ditafsirkan sebagai pengabaian dari Syarat-syarat ini atau sebagai penerimaan terhadap peruntukan tersebut.

Sebutharga dan Cadangan

Harga, spesifikasi dan tarikh penghantaran yang disebut dalam sebut harga atau cadangan Pembekal hanya untuk maklumat dan tidak akan mengikat Pembekal sehingga semua syarat teknikal telah dipersetujui dan Pembekal telah menerima pesanan Pembeli.

Sebutharga dan cadangan akan berakhir jika Pembeli tidak membuat pesanan dengan Pembekal dalam masa 30 hari sejak penerimaan sebut harga Pembekal, atau seperti yang ditunjukkan dalam dokumen cadangan.

Pesanan Pembelian

Sekiranya tidak ada sistem PO formal, Pembeli boleh menerima sebut harga atau cadangan secara bertulis dengan menandatangani dan mengemukakan cadangan atau sebut harga tersebut dan kembali kepada Pembekal.

Dengan mengemukakan Pesanan Pembelian kepada Pembekal, Pembeli bersetuju untuk mematuhi Syarat-syarat ini secara keseluruhan.

Semua pesanan mestilah komitmen yang baik yang menunjukkan harga dan kuantiti yang pasti dan tarikh penghantaran yang dipersetujui bersama.

Tidak ada pesanan, sama ada dihantar atau tidak sebagai tindak balas kepada sebut harga oleh Pembekal, yang akan mengikat Pembekal sehingga diterima secara bertulis oleh Pembekal.

Harga dan Cukai

Harga untuk Produk adalah harga yang disebutkan oleh Pembekal kepada Pembeli, dan bayaran untuk Perkhidmatan adalah bayaran yang dipersetujui dalam Proposal atau, dalam kedua-dua keadaan, sebagaimana yang dipersetujui secara bertentangan antara pihak secara bertulis.

Harga dan bayaran tidak termasuk cukai, caj pengangkutan, insurans dan / atau eksport dan / atau caj import atau duti termasuk tanpa batasan penjualan, pajak penjualan umum, cukai penggunaan atau cukai, yang berlaku untuk Produk yang dijual dan atau Perkhidmatan yang dibekalkan di bawah Kontrak mana pun, yang mana pajak dan caj lain mungkin mengikut budi bicara Pembekal ditambahkan oleh Pembekal pada harga jualan dan atau yuran atau ditagih secara berasingan dan cukai dan caj lain yang harus dibayar oleh Pembeli kecuali Pembeli memberikan sijil pengecualian cukai yang diperlukan kepada Pembekal.

Kecuali jika dipersetujui secara bertulis, Pembeli bertanggungjawab untuk membayar caj Pembekal untuk pengangkutan, pembungkusan, insurans dan eksport dan / atau izin import.

Perubahan pada dasar percukaian kerajaan akan diserahkan kepada Pembeli (positif atau negatif)

Perkhidmatan

Pembekal hendaklah menyediakan Perkhidmatan sesuai dengan Syarat-syarat ini dan syarat-syarat Proposal yang berkaitan.

Pembeli hendaklah, atas permintaan munasabah Pembekal dan sebaliknya seperti yang dikehendaki, memberikan Pembekal semua maklumat dan bahan yang diperlukan untuk membolehkan Pembekal menyediakan Perkhidmatan sesuai dengan syarat-syarat kontrak yang berkaitan.

Pembeli akan bertanggungjawab atas kelengkapan dan ketepatan semua maklumat dan bahan yang disediakan dan akan memastikan bahawa ia dan tetap berhak memberikan yang sama kepada Pembekal untuk digunakan sehubungan dengan penyediaan Perkhidmatan.

Syarat pembayaran

Kecuali dinyatakan sebaliknya, syarat pembayaran standard Pembekal adalah berdasarkan tiga puluh (30) hari dari tarikh invois. Sekiranya syarat-syarat lanjutan diminta di bawah Pesanan Pembelian, akan ada tambahan bayaran tambahan sebanyak 0.5% pada harga yang disebutkan untuk setiap tiga puluh hari tambahan (atau sebahagian daripadanya).

Pembeli hendaklah membayar kepada pembekal jumlah invois dan perbelanjaan yang berkaitan dalam masa tiga puluh (30) hari dari tarikh penerimaan sebarang invois ("Tarikh Akhir") dalam Dolar Singapura (S $) atau dalam mata wang lain yang mungkin dimiliki oleh Para Pihak bersetuju.

Sekiranya Pembeli gagal membayar pada tarikh jatuh tempo yang dipersetujui (seperti yang dinyatakan dalam pesanan sebut harga atau pembelian) bunga akan jatuh tempo pada kadar kompaun 1.5% sebulan (atau sebahagian daripadanya) pada ulang tahun Tarikh Akhir sehingga jumlah invois tersebut telah dibayar.

Pembeli tidak berhak untuk menahan atau menangguhkan pembayaran jika ada jumlah yang terhutang kepada Pembekal kerana terdapat sebarang pertikaian, tuntutan balas atau tuntutan yang boleh dituduh terhadap Pembekal. Kelewatan pembayaran dalam keadaan sedemikian akan bertanggungjawab atas caj pembayaran lewat seperti yang dinyatakan di atas.

Sekiranya terdapat masalah atau perbelanjaan yang tidak dijangka berlaku semasa menjalankan perkhidmatan, Pembekal akan berusaha untuk memberitahu Pembeli dan berhak mengenakan bayaran tambahan untuk menampung masa dan kos tambahan yang semestinya ditanggung untuk menyelesaikan perkhidmatan.

Produk

Pembekal boleh mengubah spesifikasi dengan syarat pengubahsuaian tersebut tidak memberi kesan buruk terhadap prestasi Produk. Di samping itu, Pembekal dapat memberikan pengganti yang sesuai untuk bahan yang tidak dapat dicapai kerana keutamaan atau peraturan yang ditetapkan oleh pihak berkuasa pemerintah, atau ketiadaan bahan dari pembekalnya.

Semua keterangan, ilustrasi dan apa-apa maklumat lain yang berkaitan dengan Produk yang terdapat dalam katalog, brosur, senarai harga, bahan iklan dan sebarang penjualan atau butir-butir atau kesusasteraan lain dibuat berdasarkan keterangan umum, hanya untuk perkiraan umum dan untuk panduan umum dan maklumat Pembeli. Mereka tidak akan menjadi jaminan atau perwakilan oleh Pembekal dan juga tidak menjadi sebahagian daripada Kontrak apa pun.

Penghantaran dan Penghantaran

Pembekal hendaklah menghantar atau mengatur penghantaran Produk ke premis Pembeli atau tempat penghantaran lain yang dipersetujui antara pihak.

Sebarang tarikh yang disebut oleh Pembekal untuk penghantaran Produk adalah anggaran sahaja dan Pembekal tidak akan bertanggungjawab atas kelewatan penghantaran Produk walaupun disebabkan dan masa untuk penghantaran tidak penting.

Pembekal berhak membuat penghantaran Produk secara ansuran dan mengemukakan tender berasingan untuk setiap ansuran.

Apabila penghantaran dibuat secara ansuran atau Pembekal menggunakan haknya untuk menyampaikan secara ansuran atau jika terdapat kelewatan dalam penghantaran satu atau lebih ansuran dengan alasan apa pun Pembeli tidak berhak untuk memperlakukan Kontrak secara keseluruhan sebagai ditolak .

Risiko dan Penghantaran Hakmilik

Risiko kehilangan dan kerosakan, Produk akan diserahkan kepada Pembeli semasa penghantaran sesuai dengan 9 di atas. Segala tuntutan kehilangan, kerosakan atau kehilangan penghantaran hendaklah diajukan kepada pembawa dan diberitahu kepada Pembekal dalam masa 5 hari dari tarikh penghantaran.

Produk akan dianggap akhirnya diperiksa dan diterima dalam masa sepuluh hari selepas penghantaran kecuali pemberitahuan penolakan diberikan kepada Pembekal dalam jangka masa tersebut.

Penerimaan adalah pengakuan terhadap prestasi penuh oleh Pembekal atas semua tanggungjawab di bawah Kontrak kecuali seperti yang dinyatakan dalam 11 di bawah.

Hakmilik Produk akan diserahkan kepada Pembeli apabila semua jumlah wang yang harus dibayar oleh Pembeli berkenaan dengan Produk yang berkenaan telah dibayar sepenuhnya. Sehingga itu, Pembekal akan mengekalkan pemilikan Produk yang sah dan bermanfaat.

Pembeli hendaklah menyimpan Produk secara berasingan dari barang lain dan memastikan bahawa Produk dikenal pasti sebagai Pembekal. Sekiranya sejumlah wang yang terhutang oleh Pembeli berkenaan dengan Produk menjadi terlambat untuk pembayaran, Pembekal berhak (tanpa menjejaskan penyelesaian lain), untuk memasuki, tanpa pemberitahuan sebelumnya, setiap premis yang dimiliki atau diduduki oleh Pembeli untuk mengambil balik Produk yang dimiliki oleh Pembekal.

Jaminan

Pembekal menjamin bahawa semua Produk bebas dari kecacatan bahan dan pembuatan dalam penggunaan biasa untuk jangka masa satu tahun dari penghantaran kepada Pembeli kecuali dinyatakan sebaliknya secara bertulis.

Pembekal tidak menjamin bahawa operasi Perisian (ditakrifkan dalam 13 di bawah) tidak akan terganggu atau bebas ralat atau semua kesalahan program akan diperbetulkan. Pembeli bertanggungjawab untuk menentukan bahawa Produk sesuai untuk kegunaan Pembeli dan bahawa penggunaan tersebut mematuhi undang-undang yang berlaku.

Pembekal menjamin bahawa pihaknya akan melaksanakan Perkhidmatan dengan ketara sesuai dengan Cadangan dan dengan kemahiran dan penjagaan yang munasabah.

Pembekal mempunyai masa yang munasabah untuk membuat pembaikan atau menggantikan Produk tersebut. Sebarang pembaikan atau penggantian Produk tidak akan memanjangkan tempoh jaminan. Jaminan ini terhad untuk jangka masa satu tahun, tanpa mengambil kira sama ada kerosakan yang dituntut dapat dijumpai atau tertunda semasa penghantaran.

Perkhidmatan yang tidak sesuai dengan jaminan, di mana ketidaksesuaian diberitahu kepada Pembekal dalam masa 10 hari dari Pembeli yang mengetahui hal yang sama, dan dalam keadaan apa pun selambat-lambatnya 2 bulan setelah tarikh Perkhidmatan dilaksanakan, hendaklah , sekiranya Pembekal bersetuju bahawa mereka tidak mematuhi peraturan, perlakukan semula secepat yang dapat dilaksanakan setelah Pembekal menerima pemberitahuan mengenai Perkhidmatan yang tidak sesuai. Sekiranya Pembekal gagal membetulkan prestasi Perkhidmatan yang kurang, satu-satunya ubat Pembeli adalah penggantian sebahagian daripada yuran tersebut yang disebabkan oleh Perkhidmatan yang berkenaan.

Pembekal tidak akan bertanggungjawab atas pelanggaran jaminan berkenaan dengan Produk, atau Perkhidmatan, yang dibekalkan jika, sebagaimana berkenaan: (i) Pembeli menggunakan Produk tersebut dengan lebih lanjut setelah memberikan notis yang diperlukan di atas; (ii) kecacatan atau kegagalan berpunca daripada kesalahan Pembeli sendiri; (iii) kecacatan itu timbul dari sebarang lukisan, reka bentuk atau spesifikasi yang dibekalkan oleh Pembeli atau dari bahan lain atau harta lain yang dibekalkan oleh Pembeli atau dari mana-mana bahagian atau barang yang belum sepenuhnya dihasilkan oleh Pembekal; (iv) kecacatan itu timbul selain daripada pembuatan termasuk tanpa batasan, keadaan kemalangan, penyalahgunaan, penggunaan yang tidak dijangka, pengabaian, perubahan, pemasangan yang tidak betul, penyesuaian yang tidak betul, pembaikan yang tidak betul, atau pengujian yang tidak betul; (v) kecacatan itu timbul akibat penggunaan Produk bersama dengan produk atau bahan yang tidak difikirkan wajar oleh Pembekal; (vi) kegagalan atau kecacatan hasil daripada penambahan atau pengubahsuaian, atau kegagalan mematuhi arahan bertulis Pembekal yang berkaitan dengan, Produk atau Perkhidmatan Pembeli; dan (vii) kegagalan atau kecacatan timbul akibat pelanggaran oleh Pembeli terhadap kewajipannya untuk memberikan maklumat kepada Pembekal di bawah Perjanjian ini.

Tertakluk kepada perkara di atas, dan dengan syarat bahawa Pembeli memberitahu Pembekal secara bertulis mengenai sebarang kecacatan yang dituntut dalam Produk sebaik sahaja dijumpai dan sebarang Produk tersebut dikembalikan dengan risiko Pembeli kepada Pembekal, caj pengangkutan dibayar di muka, dalam masa satu tahun dari tarikh penghantaran dan setelah diperiksa, Pembekal memutuskan untuk memuaskannya, setelah jangka masa yang munasabah untuk memeriksa Produk tersebut, bahawa Produk tersebut cacat dari segi bahan atau pembuatan, Pembekal hendaklah, dengan pilihannya, memperbaiki atau mengganti Produk, penghantaran kepada Pembeli prabayar.

Sekiranya Pembeli gagal membayar bila ada bahagian mana-mana pembayaran yang perlu dibayar dari Pembeli kepada Pembekal di bawah Kontrak atau sebaliknya, semua jaminan dan pemulihan yang diberikan di bawah bahagian ini boleh, atas pilihan Pembekal, akan ditamatkan.

Jaminan di atas adalah eksklusif dan semua jaminan, terma dan syarat lain, yang dinyatakan atau tersirat oleh undang-undang, undang-undang umum atau sebaliknya dengan ini dikecualikan setakat yang dibenarkan oleh undang-undang, termasuk tanpa had jaminan kualiti atau kesesuaian untuk tujuan tertentu.

Tanggungjawab tunggal dan eksklusif Pembekal, dan satu-satunya jalan keluar eksklusif Pembeli, kerana melanggar jaminan dalam bahagian ini, adalah seperti yang dinyatakan di atas.

Tanggungjawab

Dalam keadaan apa pun, tanpa mengira bentuk tindakan, pembekal akan bertanggungjawab atas kerugian khusus, tidak langsung, sampingan, atau akibat, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, kerugian atau kerosakan yang timbul daripada tuntutan kehilangan penggunaan, perniagaan, muhibah, atau keuntungan, dan tuntutan yang timbul daripada tindakan pihak ketiga, tidak kira sama ada tindakan pihak ketiga tersebut, atau tuntutan, kerugian, atau ganti rugi lain, dapat diramal dengan munasabah kepada pembeli atau pembekal, atau kerosakan yang timbul daripada penjualan produknya kepada pembeli atau timbul daripada apa-apa yang dilakukan berkaitan dengan kontrak. ubat eksklusif pembeli yang timbul daripada pembelian dan penggunaan produk pembekal, atau timbul daripada apa-apa yang dilakukan berkaitan dengan kontrak, adalah untuk ganti rugi dan tidak ada tuntutan atau tuntutan apa pun, sama ada berdasarkan kontrak, jaminan, siksaan (termasuk, tetapi tidak terhad kepada, kelalaian, jaminan dan liabiliti yang ketat), peruntukan undang-undang atau peraturan, ganti rugi, sumbangan, atau sebaliknya, jumlahnya lebih besar secara agregat daripada harga pembelian produk berkenaan dengan kerosakan yang dituntut.

Pembeli harus membayar ganti rugi dan menahan Pembekal, pegawai, ejen, pekerja, anak syarikat, ibu bapa, sekutu dan penanggung insurans yang tidak berbahaya dari dan terhadap sebarang dan semua liabiliti, kerosakan, kerugian, tuntutan, tuntutan undang-undang, termasuk kos dan perbelanjaan yang berkaitan dengannya, untuk kematian atau kecederaan kepada mana-mana orang atau kehilangan harta benda apa pun, disebabkan oleh cara apa pun oleh penggunaan atau operasi peralatan Pembeli yang tidak normal atau cuai.

Segala tuntutan yang timbul dari atau berkaitan dengan Kontrak mesti dimulakan terhadap Pembekal dalam waktu tiga tahun dari penyerahan Produk, atau (ii) penyediaan Perkhidmatan (sebagaimana yang berlaku), yang menimbulkan tuntutan tersebut, dan Pembekal tidak akan mempunyai liabiliti kepada Pembeli di bawah atau berkaitan dengan tuntutan yang dimulakan selepas masa tersebut.

Perisian

Pembekal setiap saat mempunyai dan mengekalkan hak dan pemilikan penuh semua perisian, firmware, rutin pengaturcaraan, dan dokumentasi yang berkaitan dengan perisian tersebut yang dibekalkan oleh Pembekal untuk digunakan dengan Produk, dan semua salinan yang dibuat oleh Pembeli (secara kolektif "Perisian ”) Dan memberi Pembeli lesen yang tidak eksklusif dan tidak boleh dipindah milik untuk menggunakan Perisian tersebut semata-mata untuk digunakan dengan Produk.

Hak harta Intelek

Walau apa pun penyampaian dan pemberian hakmilik dalam Produk apa pun, tidak ada apa-apa dalam Syarat ini atau Kontrak apa pun yang akan memberi kesan pemberian atau pemindahan, atau pemberian hak, ke atas hak kekayaan intelektual kepada atau kepada Produk dan / atau Perkhidmatan apa pun kepada Pembeli.

Pembeli mengakui dan bersetuju bahawa semua harta, hak cipta dan hak kekayaan intelektual lain dalam sebarang karya atau barang yang boleh disampaikan yang timbul dari atau dibuat, dihasilkan atau dikembangkan oleh Pembekal di bawah atau semasa penyediaan Perkhidmatan apa pun ("Karya"), di mana sahaja di dunia yang dapat dilaksanakan, termasuk tanpa batasan semua hak dan minat yang tepat dalam dan ke Perkhidmatan dan semua dokumen, data, gambar, spesifikasi, artikel, sketsa, gambar, laporan, penemuan, penambahbaikan, pengubahsuaian, penemuan, alat, skrip dan item lain yang berkaitan dengannya akan segera setelah penciptaan atau prestasi terletak dan menjadi dan kekal menjadi hak milik tunggal dan eksklusif Pembekal dan Pembeli tidak akan memperoleh hak, hakmilik atau kepentingan dalam atau yang sama kecuali yang dinyatakan secara jelas dalam Syarat ini.

Pembekal memberikan kepada Pembeli lesen yang tidak eksklusif dan tidak boleh dipindah milik untuk menggunakan Karya seperti yang diperlukan, dan sejauh yang diperlukan, untuk Pembeli memperoleh dan memanfaatkan faedah yang diharapkan dari Perkhidmatan.

Sekiranya ada tuntutan yang dibuat terhadap Pembeli bahawa Produk atau Perkhidmatan melanggar hak paten, hak cipta atau hak lain yang terdapat di Singapura mana-mana pihak ketiga, Pembekal akan memberi ganti rugi kepada Pembeli terhadap semua kerugian, kerosakan, kos dan perbelanjaan yang diberikan terhadap, atau ditanggung oleh , Pembeli sehubungan dengan tuntutan atau dibayar, atau dipersetujui untuk dibayar, oleh Pembeli untuk menyelesaikan tuntutan dengan syarat: (i) Pembekal diberi kawalan penuh terhadap sebarang prosiding atau rundingan berkaitan dengan tuntutan tersebut; (ii) Pembeli hendaklah memberi Pembekal segala pertolongan yang munasabah untuk tujuan prosiding atau rundingan tersebut; (iii) kecuali berdasarkan keputusan akhir, Pembeli tidak akan membayar atau menerima tuntutan tersebut, atau menjejaskan sebarang prosiding tersebut tanpa persetujuan Pembekal; (iv) Pembeli tidak akan melakukan apa-apa yang akan atau mungkin melemahkan sebarang polisi insurans atau perlindungan yang mungkin dimiliki oleh Pembeli berkaitan dengan pelanggaran tersebut dan akan berusaha sedaya upaya untuk mendapatkan kembali jumlah yang perlu dibayar di bawahnya dan ganti rugi ini tidak akan berlaku setakat bahawa Pembeli memperoleh sejumlah wang di bawah polisi atau perlindungan tersebut; (v) Pembekal berhak mendapat faedah, dan Pembeli akan sewajarnya memperhitungkan kepada Pembekal, semua kerosakan dan kos (jika ada) yang diberikan demi Pembeli yang perlu dibayar oleh, atau dipersetujui dengan persetujuan Pembeli (yang mana persetujuan tidak akan ditahan secara tidak munasabah) harus dibayar oleh, mana-mana pihak lain berkenaan dengan tuntutan tersebut; dan (vi) tanpa menjejaskan kewajipan Pembeli berdasarkan undang-undang umum, Pembekal berhak meminta Pembeli untuk mengambil langkah-langkah yang mungkin diperlukan oleh Pembekal untuk mengurangkan atau mengurangkan kerugian, kerosakan, kos atau perbelanjaan tersebut yang mana Pembekal bertanggungjawab untuk memberi ganti rugi kepada Pembeli, langkah-langkah yang mungkin termasuk (atas pilihan Pembekal) menerima dari Pembekal produk atau Perkhidmatan yang tidak melanggar, diubah atau diganti.

Pembekal tidak akan mempunyai kewajiban atau kewajiban sejauh mana pelanggaran itu timbul dari (i) sebarang penambahan atau pengubahsuaian yang dibuat pada Produk dan / atau Perkhidmatan yang dimaksudkan, selain daripada Pembekal atau dengan persetujuan bertulis sebelumnya; (ii) sebarang maklumat yang diberikan oleh Pembeli kepada Pembekal termasuk tanpa batasan sebarang spesifikasi; (iii) prestasi oleh Pembekal setiap kerja yang diperlukan untuk Produk apa pun, atau prestasi Perkhidmatan apa pun, sesuai dengan kehendak atau spesifikasi Pembeli; (iv) gabungan dengan atau penambahan peralatan yang tidak dihasilkan atau dibangunkan oleh Pembekal; atau (v) penggunaan Produk di luar skop yang ditetapkan oleh Pembekal atau diluluskan secara bertulis oleh Pembekal.

Tanpa prasangka, bahagian ini menyatakan keseluruhan tanggungjawab Pembekal dan penyelesaian eksklusif Pembeli berkenaan dengan sebarang tuduhan pelanggaran hak harta intelek milik pihak ketiga yang timbul dari atau berkaitan dengan pelaksanaan mana-mana Kontrak. Bahagian ini akan dikenakan had tanggungjawab pada 11.

Force Majeure

Walau apa pun yang bertentangan dalam Syarat ini, Pembekal tidak akan bertanggungjawab kepada Pembeli atas sebarang kehilangan atau kerosakan yang mungkin dialami oleh Pembeli sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari pembekalan Produk atau Perkhidmatan yang dicegah, ditangguhkan atau tidak ekonomik oleh sebab keadaan atau peristiwa di luar kawalan munasabah Pembekal. Sekiranya disebabkan oleh keadaan atau kejadian seperti itu, Pembekal tidak mempunyai stok yang mencukupi untuk memenuhi semua komitmennya, Pembekal boleh mengagihkan stok yang ada di antara pelanggannya mengikut budi bicara mutlaknya.

Maklumat Sulit

Setiap pihak berjanji untuk merahsiakan, tidak menggunakan untuk tujuannya sendiri dan tidak tanpa persetujuan bertulis terlebih dahulu dari pihak lain yang mendedahkan kepada pihak ketiga mana-mana maklumat yang bersifat sulit yang dimiliki atau berkaitan dengan pihak lain yang mungkin diketahui olehnya kecuali maklumat tersebut adalah atau menjadi pengetahuan umum (selain daripada melanggar Bahagian ini) atau diperlukan untuk didedahkan dengan perintah pihak berkuasa yang berwibawa.

Pembatalan, Penjadualan Semula dan Penamatan

Pesanan untuk Produk yang diterima oleh Pembekal boleh dibatalkan atau dijadualkan semula oleh Pembeli hanya dengan persetujuan bertulis daripada Pembekal (persetujuan yang boleh ditahan oleh Pembekal dengan alasan apa pun) dan Pembeli akan memberi ganti rugi kepada Pembekal terhadap kos semua tenaga kerja dan bahan yang digunakan sehubungan dengan pesanan yang dibatalkan atau diubah dan terhadap semua kerugian, kos kerosakan, caj dan perbelanjaan yang ditanggung atau ditanggung oleh Pembekal akibat pembatalan atau perubahan tersebut.

Kontrak untuk Perkhidmatan akan bermula pada tarikh permulaan yang dikenal pasti dalam Proposal yang relevan dan, tertakluk kepada penamatan lebih awal sesuai dengan di bawah, akan terus berlaku untuk jangka waktu awal seperti yang ditetapkan dalam Proposal tersebut dan selepas itu untuk apa-apa tempoh pembaharuan (jika ada) yang dinyatakan dalam Cadangan dan selepas itu tanpa had tempoh kecuali atau sehingga ditamatkan oleh salah satu pihak sesuai di bawah.

Tanpa prasangka, kedua-dua pihak boleh menamatkan Kontrak Perkhidmatan dengan memberikan notis bertulis sembilan puluh hari (90) kepada pihak lain.

Mana-mana pihak boleh menamatkan Kontrak Perkhidmatan dengan segera pada bila-bila masa dengan notis bertulis kepada pihak lain sekiranya pihak lain melakukan pelanggaran penting terhadap Kontrak Perkhidmatan yang tidak dapat diselesaikan atau yang gagal diselesaikan dalam masa tiga puluh hari (30) dari menerima notis bertulis yang memerlukannya diperbaiki.

Setelah penamatan atau luput mana-mana Kontrak untuk Perkhidmatan, setiap pihak harus, kecuali sejauh yang diizinkan atau diwajibkan untuk melaksanakan hak, atau kewajibannya yang berlanjutan di bawah ini, mengembalikan kepada pihak lain semua harta pihak lain yang kemudian dimiliki, ditahan atau mengawal dan tidak akan menyimpan salinan yang sama.

Penamatan mana-mana Kontrak sesuai dengan Syarat-syarat ini tidak akan mempengaruhi hak atau kewajiban terakru pihak-pihak pada tarikh penamatan.

Insolvensi Pembeli

Sekiranya (i) Pembeli menjadi tidak larut, mempunyai penerima, penerima pentadbiran, pentadbir atau pengurus yang dilantik secara keseluruhan atau sebahagian daripada aset atau perniagaannya, membuat komposisi atau perjanjian dengan pemiutang, mengambil atau mengalami tindakan serupa akibat hutang atau perintah atau penyelesaian dibuat untuk pembubaran atau pembubarannya (selain untuk tujuan penggabungan atau pembinaan semula pelarut) atau menjalankan atau menjalani tindakan atau prosiding yang serupa di bawah undang-undang asing yang berlaku; atau (ii) Pembeli berhenti, atau mengancam untuk berhenti menjalankan perniagaan kemudian, tanpa menjejaskan hak atau penyelesaian lain yang tersedia untuk Pembekal, Pembekal boleh menganggap apa-apa Kontrak sebagai ditolak dan / atau menahan bekalan Produk dan / atau Perkhidmatan tanpa sebarang tanggungjawab kepada Pembeli dan, jika ada Produk dan / atau Perkhidmatan yang telah dibekalkan tetapi tidak dibayar, harga atau bayaran akan menjadi serta-merta dan perlu dibayar walau apa pun perjanjian atau pengaturan sebelumnya yang bertentangan.

Pengambilan TRAQuE Personel

Pembeli bersetuju untuk membayar pembekal sebanyak S $ 50,000.00 / pekerja sekiranya pembeli. Membiayai personel projek pembekal dalam masa satu tahun setelah menyelesaikan projek TRAQuE di syarikat atau anak syarikat pembeli. Kakitangan projek TRAQuE dilarang sama sekali bekerja untuk syarikat perunding lain di Buyer atau anak syarikatnya selama satu tahun setelah menyelesaikan projek Pembeli.

Syarat Sewa

Tempoh sewa minimum adalah satu minggu.

Pelanggan bersetuju bahawa TRAQuE tidak bertanggungjawab untuk pemasangan peralatan kecuali dinyatakan sebaliknya dalam perjanjian bertulis.

Bersama instrumen tersebut, pelanggan akan menerima senarai semak terperinci dengan semua barang yang akan dihantar. Senarai ini mesti digunakan untuk pemeriksaan penghantaran dengan segera. Sebelum unit dikembalikan ke TRAQuE gunakan senarai ini untuk menghantar kembali semua peralatan yang dihantar. Sebarang item yang tidak dikembalikan ke TRAQuE akan ditagih dengan kos dan kos pengendalian.

TRAQuE akan menggunakan nombor pesanan pembelian asal untuk sebarang invois tambahan selain sebut harga ini.

Peralatan mesti dikembalikan dalam bekas atau bekas pembungkusannya yang asal.

Pelanggan bersetuju untuk memastikan risiko kehilangan atau kerosakan peralatan semasa peralatan berada di kemudahan pelanggan. Maklumat insurans yang akan diberikan oleh pelanggan atas permintaan.

Pelanggan bersetuju untuk memberikan perhatian yang sewajarnya dalam penempatan, penggunaan, penyelenggaraan, penyimpanan, dan aksesibilitas peralatan di tempat mereka sehingga dapat menjamin keselamatannya dan berfungsi dengan baik.

Pelanggan akan mengembalikan peralatan pada akhir tempoh sewaan dalam keadaan baik tanpa haus dan berlebihan.

Pelanggan akan bertanggung jawab atas semua caj yang ditanggung oleh TRAQuE untuk melakukan servis dan membaik pulih instrumen tersebut sekiranya berlaku keausan. Haus dan lusuh yang berlebihan merangkumi, antara lain, tetapi tidak terhad kepada 1) kerosakan fizikal, bahagian atau aksesori yang pecah, atau hilang, 2) Manual atau Perisian yang hilang; 3) instrumen tidak berfungsi seperti yang diwakili, atau jika instrumen tersebut tidak memuaskan secara material untuk alasan lain.

Am

Syarat dan Kontrak ini akan diatur oleh undang-undang Singapura. Peraturan Konvensyen Vienna mengenai Kontrak untuk Penjualan Barang Antarabangsa dengan ini dikecualikan. Sekiranya ada perselisihan yang timbul dari atau berkaitan dengan Syarat-syarat ini atau Kontrak apa pun, para pihak akan berusaha untuk menyelesaikan perselisihan secara damai dengan menggunakan prosedur penyelesaian sengketa alternatif (“ADR”) yang dapat diterima oleh kedua-dua belah pihak. Tidak ada pihak yang dapat memulai proses pengadilan yang timbul dari perselisihan sehubungan dengan Syarat-Syarat ini atau Kontrak apa pun sehingga ia berusaha menyelesaikan perselisihan oleh ADR dan sama ada prosedur ADR telah berakhir atau pihak lain gagal untuk ikut serta dalam prosedur ADR. Sekiranya mana-mana pihak menggunakan proses pengadilan, setiap pihak tidak dapat dibatalkan bersetuju untuk tunduk kepada bidang kuasa eksklusif pengadilan Singapura atas setiap tuntutan atau pertikaian yang timbul dari atau berkaitan dengan Syarat ini atau Kontrak apa pun tetapi Pembekal berhak membawa tuntutan terhadap Pembeli di mana-mana mahkamah yang mempunyai bidang kuasa yang kompeten. Tiada apa-apa perkara di bahagian ini yang boleh menghalang mana-mana pihak daripada meminta ke mahkamah yang mempunyai bidang kuasa dengan tujuan hanya untuk mendapatkan perintah awal atau pelepasan kehakiman sementara yang difikirkan perlu.

Kegagalan oleh Pembekal untuk melaksanakan atau menguatkuasakan hak-hak di bawah ini tidak akan dianggap sebagai pengabaian hak tersebut dan tidak beroperasi sehingga menanggung pelaksanaan atau penguatkuasaannya pada bila-bila masa atau waktu selepasnya.

Sekiranya mana-mana peruntukan atau sebahagian daripada ketentuan Syarat ini adalah atau dipegang oleh mahkamah mana-mana bidang kuasa yang berwibawa sebagai tidak dapat dilaksanakan atau tidak sah, ketidakberkesanan atau ketidakabsahan tersebut tidak akan mempengaruhi keberlakuan ketentuan lain.

Pembeli tidak boleh menyerahkan, memindahkan atau melupuskan semua atau mana-mana haknya atau menyerahkan apa-apa kewajipannya di bawah ini, secara keseluruhan atau sebahagian, tanpa kebenaran bertulis daripada Pembekal terlebih dahulu.

Syarat-syarat ini dan Kontrak yang relevan merupakan keseluruhan perjanjian dan persefahaman antara para pihak berkenaan dengan perkara pokoknya dan menggantikan sebarang perjanjian, persefahaman atau pengaturan sebelumnya antara kedua-dua pihak, sama ada secara lisan atau bertulis. Tidak ada perwakilan, janji atau janji yang akan dianggap telah diberikan atau tersirat dari apa-apa yang dikatakan atau ditulis dalam perundingan antara pihak-pihak sebelum tarikh apa-apa Kontrak kecuali seperti yang dinyatakan secara jelas dalam Kontrak itu. Pembeli tidak akan mempunyai sebarang penyelesaian berkenaan dengan pernyataan yang tidak benar yang dibuat oleh Pembekal yang mana Pembeli bergantung pada menandatangani Kontrak (melainkan jika pernyataan tidak benar tersebut dibuat secara curang atau berkaitan dengan perkara asas termasuk perkara yang mendasar kepada kemampuan Pembekal untuk melaksanakan kewajipannya di bawah Kontrak) dan satu-satunya penyelesaian Pembeli adalah kerana melanggar kontrak seperti yang diperuntukkan dalam Syarat ini. Penyataan yang salah mengenai perkara-perkara asas harus tertakluk kepada syarat 12.

Perubahan pada mana-mana Kontrak mestilah secara bertulis dan ditandatangani oleh wakil pihak yang diberi kuasa.

Semua notis yang diberikan di bawah Syarat-syarat ini akan dihantar ke alamat pihak lain yang dinyatakan dalam petikan atau ke alamat lain seperti yang ditentukan oleh pihak tersebut dari semasa ke semasa melalui pemberitahuan tersebut. Pemberitahuan akan dianggap diberikan dengan tepat jika dikirim secara bertulis dan akan dianggap telah diserahkan semasa dihantar jika dihantar dengan tangan, 2 hari setelah dikirim jika dikirim melalui pos, dan pada pengesahan pengiriman jika dikirim melalui faksimili.

Akta Kontrak Singapura (Hak Pihak Ketiga) Cap 53b (“Akta”) tidak terpakai bagi mana-mana Kontrak dan tidak ada orang yang bukan pihak dalam Kontrak yang mempunyai atau memperoleh hak untuk menguatkuasakan mana-mana terma menurutnya Bertindak.

Alamat Ibu Pejabat

 

Lokasi Pejabat

Maklumat perhubungan kami di Singapura:

TRAQuE Pte. Ltd.
51 Bulan Sabit Bukit Batok,
# 08-25 Pusat Perpaduan
658077
Singapura
+65 6316 3885
+65 9735 1384
+65 6316 3885
www.traqueasia.com
traqueQRContact
traque-pte-ltd

Alamat surat-menyurat kami di Malaysia:

TRAQuE Sdn. Bhd.
Suite 13-10, Tingkat 13,
Menara Pejabat Dataran Bandaraya Johor Bahru,
106 - 108, Jalan Wong Ah Fook,
80000 Johor Bahru.

Sekiranya anda memerlukan maklumat yang lebih lanjut berkaitan produk atau khidmat kami, sila isi dan hantarkan borang di bawah. Kami berharap untuk bekerjasama dengan ada di masa akan datang.

Hubungi Kami
Sila hubungi kami sekiranya anda memerlukan maklumat lanjut mengenai produk-produk atau perkhidmatan kami. Kami akan memberi maklum balas kepada anda secepat mungkin.
Nama Syarikat Anda
Sila Isikan Nama Anda
Sila Isikan E-Mel Anda
Baris Pertama Alamat Anda
Baris Kedua Alamat Anda
Poskod Alamat Anda
Nombor Telefon Anda (termasuk kod standard negara)
Tuliskan Mesej Anda!

Berita terkini

Penganugerahan Bintang BizSAFE

TRAQuE, dengan sukacitanya, telah dianugerahkan Bintang BizSAFE oleh Majlis WSH. 

 

 

Tahniah kepada ahli-ahli pasukan di atas usaha yang berterusan dalam aspek keselamatan.

TRAQuE Malaysia

Kami sentiasa meletakkan kepentingan yang tinggi untuk membina hubungan yang erat bersama-sama dengan para pelanggan. Keupayaan kami untuk menyediakan sumber-sumber tempatan, bertindak balas dengan efisien dan berada secara langsung di tapak projek, telah membuktikan kami mempunyai nilai dan kualiti yang unggul sepanjang tujuh tahun pengoperasian kami di Asia.   

Kerjasama dengan Protak Saintifik
Protak Scientific Logo

Sukacita kami akan bekerjasama dengan Protak Saintifik di Singapura. Ini merupakan suatu revolusi alternatif kepada penunjuk biologi yang digunakan apabila menilai keberkesanan VHP dengan jauh lebih cepat dari kaedah semasa dan mampu memberikan garis data kuantitatif, menghasilkan proses perbersihan yang optimum dan meningkatkan produktiviti.  

Kami menggunakan cookies!
Ok
Kami menggunakan cookies di laman web kami. Sebahagiannya adalah penting untuk pengoperasian laman web ini, sementara bahagian yang lain akan membantu kami dalam penambah baikan serta pengalaman pengguna (menjejaki cookies). Anda boleh menentukan sendiri sekiranya anda ingin membenarkan cookies atau tidak, sepanjang pelayaran anda di laman web kami. Harap maklum bahawa sekira anda menolaknya, anda mungkin tidak dapat menggunakan semua fungsi laman web ini.